İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu olan kişi iş güvenliği uzmanı ‘dır. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca yasaların ve yönetmeliklerin yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

İşyerinizin alması gereken iş güvenliği uzmanı ‘nın süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve işyerinizin teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika
 •  

  Görevleri :

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 • Yangın güvenliğini konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 •  

   

  İŞYERİ HEKİMİ

  6331 sayılı Kanun gereğince farklı tehlike sınıfında olan işletmelere işyeri hekimi bulundurma ya da işyeri hekimi bulunan bir OSGB ’den bu konuda destek alma zorunluluğu getirilmesi ve bu yükümlülüğün gereğinin yerine getirilmemesi halinde para cezası öngörülmüş olması, “işyeri hekimliği nedir ?” sorusunu gündeme taşımıştır.

  İşyeri hekimliği nedir sorusu şu temel sorumluluklar ışığında cevaplandırılmalıdır; İşyeri hekimi , çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların mesleki hastalıklara karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve bu bağlamda risk unsurlarının azaltılması konusunda sorumluluğu bulunan kişidir.

  Bu bağlamda işyeri hekimi hizmeti; işyeri hekiminin sorumlulukları çerçevesinde yanıtlanabileceğini ve bunun da çalışanlar üzerinde yapılacak sağlık gözetimi faaliyeti ile rehberlik ve danışmanlık görevinin yanı sıra çalışanlara verilecek sağlık eğitimlerini kapsadığını söylemek mümkündür.

  İşyerinizin alması gereken işyeri hekimi süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve işyerinizin tehlike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 5 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 15 dakika
 •  

  Görevleri :

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak
 •  

   

  SAĞLIK PERSONELİ

  Genel olarak işyeri hemşiresinin yaptığı işler doktora asistanlık yapmak olarak özetlenebilir. Detaylı bilgi vermek gerekirse sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
 • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
 • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
 • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak
 •  

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  Genel olarak işyeri hemşiresinin yaptığı işler doktora asistanlık yapmak olarak özetlenebilir. Detaylı bilgi vermek gerekirse sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
 • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
 • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
 • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak
 • 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ‘dir. Bu eğitimi Tanır OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri, faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde vereceklerdir.

  Tanır OSGB, yıllık eğitim planı düzenleyerek bu eğitim planı dahilinde eğitimlerini gerçekleştirmektedir.Temel İş sağlığı ve güvenliği eğitimi az tehlikeli sınıflarda 8 saat, tehlikeli sınıflarda 12 Saat ve çok tehlikeli sınıflarda ise 16 saatten az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.

  Az tehlikeli sınıflarda eğitimler 3 yıl da bir, tehlikeli sınıflarda eğitimler 2 yılda bir ve çok tehlikeli sınıflarda eğitimler her yıl yenilenir.

  Özel Durumlar

  İş kazasına maruz kalan bir çalışan tekrar iş başı yapmadan önce

  İşten ayrılıp tekrar iş başı yapan bir kişi 6 aydan uzun süre işten ayrı kalmış ise eğitimi yenilenir.

  Konular

  Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Tanır Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından Mevzuatta belirtilen aşağıdaki 3 başlık altında toplanan konularda verilmektedir.

  Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 •  

  Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım
 •  

  Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma
 •  

   

  RİSK ANALİZİ

  Risk değerlendirmesi için Tehlikeleri ve risk faktörlerini tanımlayın,

  Bu tehlikelere ilişkilin riskleri analiz edin ve her bir tehlike için bunu değerlendirin. Tehlikeyi ortadan kaldırmak için uygun olan yolları ve metodları belirleyin veya tehlikenin giderilemediği durumlarda riski kontrol altına alın. Risk değerlendirmesi yapmak, özellikle insanlara zarar verebilecek durumları, süreçleri ve benzeri olayları tanımlamak için iş yerinize kapsamlı bir şekilde bakmanızı sağlayacaktır. Tehlikelere tanımlama yaptıktan sonra, riskin ne kadar olası ve ciddi olduğunu analiz ederek değerlendirirsiniz. Bu tespiti yaptığınızda, daha sonra neler yapman gerektiğine karar verirsiniz.

 • Risk değerlendirmesi – genel tehlike tanımlaması, risk analizi ve risk değerlendirmesi sürecidir.
 • Tehlikenin tespiti – tehlikelerin bulunması, listelenmesi ve karakterize edilmesi sürecini tanımlar
 • Risk analizi yapmak, tehlikelerin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecidir.
 • Risk analizirisk değerlendirmesi ve risk kontrolü ile ilgili kararlar için bir temel bir alt yapı sağlar.Risk analizi, risk tahminlerini içerir.Risk değerlendirmesi ise tahmini bir riskin karşılaştırılması sürecini tanımlar.Risk kontrolü ise, izlemeyi, yeniden değerlendirmeyi ve bu süreçte alınan kararlara uyumu içerir.

  BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

  Risk değerlendirmesinin gerekli olmasının birçok nedeni olabilir:

 • Yeni süreçler veya faaliyetler
 • Ürünler, makinalar, aletler, ekipman değişikliği
 • İş Kazası yaşanması durumunda
 • Müşteri talepleri
 • Yasa gereği risk analizinin zamanı dolduğunda


 • WhatsApp Hattı